lifeworksgestaltl1

pátek 23. května 2014

Case #6 - Disciplína a svoboda

Trevorovi bylo 33. Vyrùstal v Indii s matkou, otec vùbec nebyl zasvìcen. Poslali ho do alternativní školy, studenti mìli spoustu svobody, ale málo vedení.
Do Austrálie se dostal, když mìl nìco pøes dvacet, èasto se úèastnil veèírkù a usilovnì pracoval.
Zatímco vyrùstal, matka vždycky pracovala, skoro nikdy ji nevidìl, i když žili pod stejnou støechou.
Pøijela do Austrálie pøed 5 lety a koupila si dùm, ve kterém nyní žije on. Ona mu vynahrazuje ztracený èas - tráví spolu nyní více èasu, než kdykoliv jindy v dobì, kdy vyrùstal.
Trevor byl bystrý, hezký, sebevìdomý, ale nemohl si sehnat dívku, anebo si alespoò udržet dlouhodobý vztah.
Mìlo se skoncovat s mnoha problémy. Jeden z hlavních byl podpora vs svoboda.
Ale ona si ode mì nemohla nic pøijmout. Témìø byla donucena dávat. Nebylo to vyvážené.
A tak pøišla na to, že to zkusí s celostní medicínou. Našel jsem v pokoji krásné sklenìnky a vložil si je do ruky. Øekl jsem, že se je chystám dát jí je zpìt po jedné. Chtìl jsem, aby si je ode mì opravdu vzala, jakoby byla obdarována dárkem.
Souhlasila a provedli jsme tohle. Udìlal jsem to velmi pomalu, zatímco jsem ji sledoval, díval se na ni a ujišoval se, že je skuteènì ode mì pøijímá. Chvìla se, objevila se její zranitelnost a plakala, když si brala každou kulièku.
Øekla, že to bylo poprvé, co si po dlouhé dobì opravdu vzpomnìla na to, jak si od nìkoho jiného nìco vzala.  Byla vždycky dávaèem a takhle se jí vždy dostalo uznání. Ale posléze se vyprázdnilo, jelikož proud nebyl obousmìrný a výsledkem je stagnace vztahù. Z toho dùvodu pøišlo její osamocení, pøestože byla velmi cenìna a mìla hodnì pøátel.
Zde jsem aplikoval svou vlastní zkušenost v dialogu. Místo vykládání o zbytku jejího života, vztáhli jsme to na pøítomnost a tento experiment byl mezi námi. Takže její nová zkušenost byla možná, protože jsem investoval sebe, stejnì jako ona sebe. Pøenesl jsem uvìdomìní na vztahovou transakci, která byla normálnì automatická, mimo dosah uvìdomìní. Tím, že jsem zaèlenil svou vlastní zkušenost (namísto rozsudku), mohla to pøijmout a být otevøená nìèemu jinému.

úterý 20. května 2014

Case #5 - Rozzlobená vyrážka

Přišla za mnou Lian, protože měla na tváři kožní vyrážku, jíž se nemohla zbavit.
Ptal jsem se na nějaké kontextové informace – její život, úrovně stresu, zdravou dietu, cvičení a rodinu.
Byla mladá – něco málo přes 20 a už meditovala. Vyzkoušela již mnoho léčeb, ale žádná jí nepomohla se vyrážky zbavit.
Byla tichá a říkala, že si jí lidé, krom její vyrážky, nevšímají.
Proto jsem jí požádal, aby si představila sebe jako tu vyrážku a aby se popsala. A ona na to:
• Jsem červená
• Nemůžu se schovat
• Jsem citlivá
• Nezmizím
• Odpuzuji lidi
• Jsem ošklivá
• Jsem zanícená
Ověřil jsem, co cítila ve svém těle, když učinila tato prohlášení. Hlásila, že cítila citlivost, horkost a nepohodlí.
Potom jsem u ní prozkoumal každé z prohlášení. Řekl jsem "pověz mi o červené", a pomohl jsem jí prozkoumat, co znamenala červená v jejím životě. Vybavila si smutnou vzpomínku na čínský Nový rok, se spoustou červené okolo, ale její táta se nevrátil domů.
I ostatní prohlášení plodila historku za historkou. Když mluvila o schovávání, nechala se slyšet, jak se chtěla schovat před matkou, která ji bila.
Zeptal jsem se jí na odpuzování lidí. Nejprve mi to nemohla vysvětlit – byla velmi zdvořilá a vždy chtěla dělat věci pro ostatní. Ale když jsme šli hlouběji, osvětlilo se, že ve vztahu bývala "dávající", aby lidem nedovolila se k ní příbližit. Přijímat od ostatních znamená nechat je přijít blíže. as we went deeper, it became apparent that she used being the 'giver' in relationship to not allow people close to her.  SORRY, it doesn´t make sense to me here, is it? she used TO BE the 'giver'  or  she IS/WAS used TO being the 'giver'
Prohlášení, které vyneslo hodně síly bylo "odpuzování lidí". Požádal jsem ji, ať mi přímo řekne: "Chci tě odpuzovat". Tohle přineslo spoustu energie, jen co překonala svou plachost. Vyzval jsem ji, aby mi zatlačila do rukou tak, aby si mohla ztělesnit odpuzení. Zprvu to dělala ostýchavě, a potom silněji a silněji. Všechna její energie procházela skrze její ruce.
Zeptal jsem se jí, co cítila: vztek. Proto jsme pracovali s hněvem se ztělesňováním její zuřivosti.
Viděl jsem ji jen dvakrát, ale po určité době mi hlásila, že se vyrážka téměř dala do pořádku a že byla schopná být asertivnější jak v životě, tak ve vztazích.

sobota 17. května 2014

Case #4 - Sexy a celibátní

Tracey byla vdaná 12 let a měla dítě. V manželství byla šťastná . Se svým partnerem vycházela velmi dobře. Ale zřídka měli sex.
Na začátku jejich vztahu odjela na rok do zámoří. Během té doby měla velice intenzivní sexuální románek. Utekla od něj pryč, vrátila se domů a vdala se. Ale dlouho jí trvalo, než měla zkušenost za sebou, a pořád se s ní nesjednotila.
V celostní medicíně je toto klasický příklad nedokončeného obchodu a polarit u obou "já".
Zatímco mluvila o této věci, zeptal jsem se jí,co cítí teď. Tohle je klasická otázka z celostní medicíny.
Měla hodně komplikovaných pocitů. Šli jsme do nich somaticky, přičemž jsme si dávali na čas s propracováním se smutkem, intenzitou a neuzeměnou povahou této zkušenosti. Není nutné jít do "minulosti", protože minulost je přítomnost a vše, s čím potřebujeme jednat, je nedokončená povaha minuloti, je nám k dispozici, abychom s ní pracovali nyní.
Též jsme krapet zapracovali na polaritě. Její divoce sexuální "já", a její šťastně vdané "já". Její překračování hranic v kontrastu s jejím konzervativním "já" nevystavující se rizikům.
Při této konverzaci jsem ji přiměl, aby si vyměnila místa, zatímco hrála obě strany své polarity.
Také jsem zkontroloval pocity, které měla na obou stranách. Vyzval jsem každou stranu, ať kritizuje tu druhou: "jsi příliš divoká" , "jsi příliš nudná".
Po určitém povídání se tyhle dvě strany blíže sešly a  shodly se na jakési zlaté střední cestě. Stává se to přirozeně, je-li aplikován  správný typ podpory, a vede k začlenění našich oddělení, jak je nazývá Fritz Perls.

středa 7. května 2014

Hong Kong and China workshops coming up...

Workshops coming up:
Hong Kong 6-8 June,
Personal Growth/Spiritual Growth
- see below

Shanghai 10-15 June,
Gestalt intensive

下一个即将到来的工作坊在2014年6月10日-6月15日! 请传播。更多信息,请电133-1176-7286,电子邮件:huangjianhe@vip.163.com或访问www.zhxlw.net

-----------------------------------------------------
Steve Vinay Gunther : 澳大利亞利斯莫爾人,
一位在靈性路上走過了40個年頭的實修者;
一位手彈吉他情感真摯信仰『愛是一切』的吟唱者;
一位笑容可掬給人如沐浴春風般溫暖的『長輩』;
一位目光深邃眼睛裡流露著平靜與洞見的老師;
一位樸實無華卻可以將真理實相展示在你面前的完形大師。
何為靈性?如何去修行實踐? 它和心理治療的方法有何相似或不同之處?這些問題將透過審視所組成靈性和療愈的原則、實踐和體驗來進行探索和詮釋。
在工作坊中,老師將會把靈性修持的整個架構圖清晰地展示給大家,有了這張靈修地圖,我們在回歸靈性的路途上會很清楚自己在哪個階段,或哪個位置, 離目的地還有多遠。
這個工作坊是獨一無二的。它可以加深我們對自己靈性的了解,并指明怎樣去運用到與不同對象的關係中。此工作坊在過去的15年里曾在12個不同的國家開班;這是首次引入香港。
課程時間: 6月6 – 8日(10:00am – 6:00pm)
課程費用: HK$4800
上課地點: 本中心
入款帳號: 中國銀行(香港)分行: 012-5511-00-9663-6
帳戶名稱: WE CENTER (恒●慧)
注: 凡在5月15日前報名者優惠價HK$4300
本中心傾心提示: Steve Vinay Gunther 是值得推荐給朋友們的一位老師, 課程詳情請參閱附件。

pátek 25. dubna 2014

Case #3 - Joan nespokojená klientka

Joana byla Keltka v polovině svých padesátých let. Měla spoustu peněz a 2 dospělé dcery s dvěma různými muži. Byla rozvedená a hodně cestovala.
Joan nebyla spokojená. Cítila nedostatek nejistoty ve své práci, nemohla uvést do praxe spoustu let strávených studiem. Cítila se být nepochopená ostatními a nepodporovaná přáteli. Cítila, že ostatním dávala mnoho ale nikoho z nich nezajímala.  Byla zatrpklá a nemohla se pohnout z místa.
Sezení s ní nebyla jednoduchá. Chtěla řešení ale potom zamítala jakékoliv návrhy.  Ze všeho nejvíce potřebovala pochopení a empatií. Ve mnohá případech také potřebovala obdiv.
Po nějakém čase jsem se necítil pohodlně, pořád pouze souhlasit s tím, jak byly pro ní věci těžké. Nebyla ochotná pochopit svojí roli a mnohokrát když jsem ji vytknul , že by s tím měla něco dělat, začala se na mě hněvat,protože ji nepomáhám.  Na každém sezení se soustředila jen na to, jak jsou věci hrozné a jak strašně se s ní zacházelo. Opět jsem se necítil pohodlně jen tak sedět a poslouchat to, v určitém smyslu jí jen podporovat a zastávat názoru její bolestného a neproduktivního pohledu na život.  Když jsem ji přerušil, byla na mě velmi kritická a rozzlobená.
Jak těžká terapie!
Představil jsem jí myšlenku, že to co se dělo v její životě se odráželo v našem vztahu, že když se necítila být naslouchaná nebo podporovaná, byly občas příklady toho,  jak se cítila se mnou.  A také to, že moje reakce byly podobné těm, jak s k ní chovali ostatní.
Někdy  k tomu byla otevřená, ale jindy se chtěla vracet zpátky k předešlým příběhům.
Jednou jsem ji představil věci na kterých jsem s ní chtěl pracovat místo strávení tolik času posloucháním jejích příběhu. Byla velice dotčená a chtěla ukonči terapii.
V pojmech vztahů, tohle je příklad tzv. ´slzy´ v struktuře vztahu. Práci terapeuta je tohle ´opravit´, technikou vysvětlení a rekonekce.
Tohle bylo to co jsem udělal, vysvětlil jsem ji, že to co zažila když jsem jí přerušil, a to jak ji to naštvalo a rozpoutalo rozzlobené pocity.  Vysvětlil jsem jí, že jsem byl nedočkavý posunout tuto terapií dál a jak jsem se cítil zaseknutý na jednom bodě, posloucháním jejích příběhů. Vysvětlil jsem jí

čtvrtek 24. dubna 2014

Upcoming workshops in Romania

H folks.

I wanted to let you know that I will be running two workshops in Romania in May.

-------------------------------------------------------

Workshop #1
Host:
Societatea de Gestalt Terapie din Romania

Workshop subject:
A Gestalt approach to working with couples

City:
Bucharest

Contact:
gestaltro@yahoo.com
ph +40 (21) 319 69 52

-------------------------------------------------------

Workshop #2
Host:
AMURTEL Romania

Workshop subject:
Psychotherapy and spirituality

City:
Bucharest

Contact:
didi@amurtel.ro
ph +40 (744) 565 252

pondělí 21. dubna 2014

Case #3 - Joan nespokojená klientka

Joana byla Keltka v polovině svých padesátých let. Měla spoustu peněz a 2 dospělé dcery s dvěma různými muži. Byla rozvedená a hodně cestovala.
Joan nebyla spokojená. Cítila nedostatek nejistoty ve své práci, nemohla uvést do praxe spoustu let strávených studiem. Cítila se být nepochopená ostatními a nepodporovaná přáteli. Cítila, že ostatním dávala mnoho ale nikoho z nich nezajímala.  Byla zatrpklá a nemohla se pohnout z místa.
Sezení s ní nebyla jednoduchá. Chtěla řešení ale potom zamítala jakékoliv návrhy.  Ze všeho nejvíce potřebovala pochopení a empatií. Ve mnohá případech také potřebovala obdiv.
Po nějakém čase jsem se necítil pohodlně, pořád pouze souhlasit s tím, jak byly pro ní věci těžké. Nebyla ochotná pochopit svojí roli a mnohokrát když jsem ji vytknul , že by s tím měla něco dělat, začala se na mě hněvat,protože ji nepomáhám.  Na každém sezení se soustředila jen na to, jak jsou věci hrozné a jak strašně se s ní zacházelo. Opět jsem se necítil pohodlně jen tak sedět a poslouchat to, v určitém smyslu jí jen podporovat a zastávat názoru její bolestného a neproduktivního pohledu na život.  Když jsem ji přerušil, byla na mě velmi kritická a rozzlobená.
Jak těžká terapie!
Představil jsem jí myšlenku, že to co se dělo v její životě se odráželo v našem vztahu, že když se necítila být naslouchaná nebo podporovaná, byly občas příklady toho,  jak se cítila se mnou.  A také to, že moje reakce byly podobné těm, jak s k ní chovali ostatní.
Někdy  k tomu byla otevřená, ale jindy se chtěla vracet zpátky k předešlým příběhům.
Jednou jsem ji představil věci na kterých jsem s ní chtěl pracovat místo strávení tolik času posloucháním jejích příběhu. Byla velice dotčená a chtěla ukonči terapii.
V pojmech vztahů, tohle je příklad tzv. ´slzy´ v struktuře vztahu. Práci terapeuta je tohle ´opravit´, technikou vysvětlení a rekonekce.
Tohle bylo to co jsem udělal, vysvětlil jsem ji, že to co zažila když jsem jí přerušil, a to jak ji to naštvalo a rozpoutalo rozzlobené pocity.  Vysvětlil jsem jí, že jsem byl nedočkavý posunout tuto terapií dál a jak jsem se cítil zaseknutý na jednom bodě, posloucháním jejích příběhů. Vysvětlil jsem jí

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Who is this blog for?

These case examples are for therapists, students and those working in the helping professions. The purpose is to show how the Gestalt approach works in practice, linking theory with clinical challenges.

Because this is aimed at a professional audience, the blog is available by subscription. Please enter your email address to receive free blog updates every time a new entry is added.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Jazyky:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

Can you translate into Czech? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Interested in Gestalt Therapy training?

Contact us!

vinaysmile

This Gestalt therapy blog is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)