lifeworksgestaltl1

pátek 23. května 2014

Case #6 - Disciplína a svoboda

Trevorovi bylo 33. Vyrùstal v Indii s matkou, otec vùbec nebyl zasvìcen. Poslali ho do alternativní školy, studenti mìli spoustu svobody, ale málo vedení.
Do Austrálie se dostal, když mìl nìco pøes dvacet, èasto se úèastnil veèírkù a usilovnì pracoval.
Zatímco vyrùstal, matka vždycky pracovala, skoro nikdy ji nevidìl, i když žili pod stejnou støechou.
Pøijela do Austrálie pøed 5 lety a koupila si dùm, ve kterém nyní žije on. Ona mu vynahrazuje ztracený èas - tráví spolu nyní více èasu, než kdykoliv jindy v dobì, kdy vyrùstal.
Trevor byl bystrý, hezký, sebevìdomý, ale nemohl si sehnat dívku, anebo si alespoò udržet dlouhodobý vztah.
Mìlo se skoncovat s mnoha problémy. Jeden z hlavních byl podpora vs svoboda.
Ale ona si ode mì nemohla nic pøijmout. Témìø byla donucena dávat. Nebylo to vyvážené.
A tak pøišla na to, že to zkusí s celostní medicínou. Našel jsem v pokoji krásné sklenìnky a vložil si je do ruky. Øekl jsem, že se je chystám dát jí je zpìt po jedné. Chtìl jsem, aby si je ode mì opravdu vzala, jakoby byla obdarována dárkem.
Souhlasila a provedli jsme tohle. Udìlal jsem to velmi pomalu, zatímco jsem ji sledoval, díval se na ni a ujišoval se, že je skuteènì ode mì pøijímá. Chvìla se, objevila se její zranitelnost a plakala, když si brala každou kulièku.
Øekla, že to bylo poprvé, co si po dlouhé dobì opravdu vzpomnìla na to, jak si od nìkoho jiného nìco vzala.  Byla vždycky dávaèem a takhle se jí vždy dostalo uznání. Ale posléze se vyprázdnilo, jelikož proud nebyl obousmìrný a výsledkem je stagnace vztahù. Z toho dùvodu pøišlo její osamocení, pøestože byla velmi cenìna a mìla hodnì pøátel.
Zde jsem aplikoval svou vlastní zkušenost v dialogu. Místo vykládání o zbytku jejího života, vztáhli jsme to na pøítomnost a tento experiment byl mezi námi. Takže její nová zkušenost byla možná, protože jsem investoval sebe, stejnì jako ona sebe. Pøenesl jsem uvìdomìní na vztahovou transakci, která byla normálnì automatická, mimo dosah uvìdomìní. Tím, že jsem zaèlenil svou vlastní zkušenost (namísto rozsudku), mohla to pøijmout a být otevøená nìèemu jinému.

Žádné komentáře:

Okomentovat

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Who is this blog for?

These case examples are for therapists, students and those working in the helping professions. The purpose is to show how the Gestalt approach works in practice, linking theory with clinical challenges.

Because this is aimed at a professional audience, the blog is available by subscription. Please enter your email address to receive free blog updates every time a new entry is added.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Jazyky:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

Can you translate into Czech? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Interested in Gestalt Therapy training?

Contact us!

vinaysmile

This Gestalt therapy blog is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)